Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Kultury w Gnojniku

Gnojnik 401, 32-864 Gnojnik

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Instruktora ds. animacji kultury

Nabór na stanowisko Instruktora ds. animacji kultury 

Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku ogłasza nabór na stanowisko pracy instruktora ds. animacji i kultury.

 1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Centrum Kultury w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 838.
 2. Określenie stanowiska:  Instruktor ds. animacji kultury - 1/2 etatu (20 godz. tyg.).
 3. Miejsce pracy:  Świetlica Wiejska w Gosprzydowej.
 4. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
 5. Czas pracy: godziny popołudniowe.
 6. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

- wykształcenie minimum średnie,

-  umiejętność pracy w zespole,

 - podstawowe umiejętności obsługi komputera.

7. WYMAGANIA DODATKOWE:

- umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;

- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej;

- umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami i klubami;

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania;

- sumienność, uczciwość, odpowiedzialność;

- dyspozycyjność i odporność na sytuacje stresowe;

- uzdolnienia np. manualne, muzyczne, organizatorskie i inne;

- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno-rekreacyjną;

- umiejętność organizowania i współorganizowania imprez;

- udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Gnojniku;

- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji;

- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę;

- umiejętność prowadzenia prac biurowych;

- chęć podnoszenia swoich kwalifikacji;

- posiadanie nieposzlakowanej opinii;

- prawo jazdy kat B.

8. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

- Curriculum Vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Centrum Kultury w Gnojniku lub przesłać na adres listem poleconym:

Centrum Kultury w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 838, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Instruktor Świetlicy Wiejskiej” w terminie do dnia 31.07.2024 r. do godz. 16.00.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kultury w Gnojniku po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata lub odstąpienia od zawarcia umowy z kandydatem wyłonionym w trakcie naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Gnojniku  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

Centrum Kultury w Gnojniku
 

 

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). – (w skrócie „RODO”), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Gnojniku, Gnojnik 838, 32-864 Gnojnik.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 68 69 710, e-mail: rodo@ckgnojnik.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).
4. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
6. Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Gnojnik, dnia 09.07.2024 r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacje

Liczba wyświetleń: 30
Utworzono dnia: 09.07.2024
Dokument wprowadził:
Edyta Frejlich
Dokument opublikował:
Edyta Frejlich
Dokument wytworzył:
Ewa Świerczek
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Kultury

Historia publikacji

 • 09.07.2024 15:12, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Instruktora ds. animacji kultury
 • 09.07.2024 15:11, Administrator
  Dodanie strony: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Instruktora ds. animacji kultury