Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Klauzula Informacyjna RODO Centrum Kultury

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Centrum Kultury w Gnojniku, Gnojnik 401,32-864 Gnojnik. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, poprzez email: kultura@ckgnojnik.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 14 68 69 690.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: rodo@ckgnojnik.pl.

3.Dane osobowe uczestników konkursu, opiekunów prawnych uczestników będą przez nas przetwarzane w celu:

1) organizacji konkursu, oceny i wyłonienia zwycięzców konkursu– wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4) wykorzystania wizerunku uczestnika konkursu– wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika, opiekuna prawnego uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.

5.Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,

6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,

7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

8) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obiady - oferta