Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Kompleks boisk sportowych

Regulamin  korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Centrum    
    Kultury i Rekreacji w Gnojniku, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu
    oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

2. Zarządcą jest Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku.

3. Na terenie obiektu znajduje się boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, tenisa
    ziemnego oraz boisko do piłki nożnej (boisko ze sztucznej trawy).

3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest wyznaczony pracownik obiektu.

4. Pracownik obiektu czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu,
    zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania
    użytkownikom odpowiednich poleceń.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo 
    podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.

2. Teren jest objęty stałym monitoringiem.

3. Światła gaszone są o godzinie 20.00 w sezonie zimowym, o godz. 22.00 w sezonie
    letnim, po uprzednim zgłoszeniu do Centrum Kultury.

Zgłoszenia należy dokonać od poniedziałku do piątku.

4. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem.

5. W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

6. Istnieje możliwość rezerwacji boiska po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem:  
    terminu, godzin, liczby osób chętnych do korzystania z obiektu.

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje
    pracownik.

8. Sprzęt sportowy wydaje pracownik. Pobierający po skończonych zajęciach
    oddaje sprzęt. Pracownik sprawdza jego stan.

9. Sprzęt rozkłada dyżurny pracownik (lub po krótkim instruktażu) rozkładają go
    użytkownicy obiektu.

10. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego   
      uszkodzenia urządzeń lub sprzętu dyżurnemu pracownikowi.

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
      i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami
      z tworzywa sztucznego, obuwie typu halowego oraz tzw. „lanki”. Na boisku
      wielofunkcyjnym jedynie obuwie sportowe z płaską podeszwą.

12. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

      Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą korzystać z obiektu po zmroku (nie
      dotyczy zorganizowanych grup sportowych oraz dzieci pod opieką osoby pełnoletniej).
      Zarządca ani pracownik nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie
      przebywające bez opieki na ternie obiektu.

 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Bezwzględne przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

2. Stosowanie się do poleceń pracownika.

3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Niezwłoczne informowanie pracownika o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
    kontuzjach i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
    użytkowników.

5. Ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego
    bezpośrednim otoczeniu.

6. Dokonywanie wpisu w „Rejestrze użytkowników” prowadzonego przez pracownika.

 

NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach.

2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.
    rower, motorower, hulajnoga, deskorolka, rolki itp.

3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.

4. Wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie.

5. Wnoszenia oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów, stosowania
    środków odurzających.

6. Przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających

7. Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.

8. Żucia gumy i spluwania na nawierzchnię boisk.

9. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.

10. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

11. Wprowadzania zwierząt.

12. Osobom, które nie stosują się do niniejszego regulaminu pracownik, w
      zależności od sytuacji, może:
      a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

      b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

      c) nakazać opuszczenie terenu obiektu,

      d) zakazać dalszych wstępów na kompleks,

      e) zastosować inne ograniczenia i środki zaradcze.

13. W uzasadnionych przypadkach pracownik może wezwać Policję.

 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie
    za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.

2. Osoba rezerwująca obiekt dla grupy odpowiada za wszelkie uszkodzenia i straty
    materialne powstałe podczas użytkowania i zobowiązuje się do zdania obiektu w
    należytym stanie technicznym oraz porządku.

3. Zarządca obiektu oraz pracownik nie ponoszą odpowiedzialności za
    przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników
    pozostawione na terenie obiektu.

4. Zarządca obiektu oraz pracownik nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki  
    powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
    przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności stosowania się do uwag pracownika.

6. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze
    postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach na drodze
    postępowania karnego.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje zarządca obiektu.

 

 

TELEFONY ALARMOWE:

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO - 112

POGOTOWIE RATUNKOWE - 998

STRAŻ POŻARNA - 999

POLICJA – 997

 

TELEFON KONTAKTOWY: 14 68 69 690

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obiady - oferta