Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Regulamin funkcjonowania kuchni

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2022 Dyrektora Centrum Kultury w Gnojniku

z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia

Regulaminu Funkcjonowania Kuchni prowadzonych przez Centrum Kultury w Gnojniku

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KUCHNI PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY W GNOJNIKU

 

Podstawa prawna: § 4 UST. 2 pkt 1 i 2 Statutu Centrum Kultury w Gnojniku

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji pracy kuchni, zalecenia dotyczące przygotowania posiłków, sposoby i formy kontroli jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków, osoby uprawnione do korzystania z posiłków oraz zasady ustalania i dokonywania opłat z tytułu żywienia w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gnojnik.
 2. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o:
 1. CK - należy przez to rozumieć Centrum Kultury w Gnojniku, samorządową instytucję kultury Gminy Gnojnik;
 2. Dyrektorze CK - należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Kultury w Gnojniku;
 3. Placówce oświatowej - należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Gnojnik: szkołę, przedszkole lub zespół szkolno-przedszkolny, w którym odbywa się kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży;
 4. Kuchni - należy przez to rozumieć pomieszczenie bądź pomieszczenia znajdujące się w placówce oświatowej, udostępnione CK i zarządzane przez Dyrektora CK, w którym są przygotowywane posiłki dla uczniów i nauczycieli placówki oświatowej oraz innych osób;
 5. Stołówce szkolnej - należy przez to rozumieć pomieszczenie bądź pomieszczenia znajdujące się w placówce oświatowej, zarządzane przez dyrektora placówki, przeznaczone do wydawania posiłków dla uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników placówki oświatowej;
 6. Jadłospisie - należy przez to rozumieć wykaz produktów, potraw lub posiłków przygotowanych przez kuchnię i oferowanych do spożycia w stołówce szkolnej bądź poza nią.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania kuchni, w tym wysokości opłat za posiłki wywieszone są na tablicach informacyjnych przy stołówkach oraz na stronie internetowej: www.ckgnojnik.pl w zakładce kuchnie.

 

§ 2

ORGANIZACJA PRACY KUCHNI

 1. Kuchnie są czynne codziennie w dni robocze, w godzinach od 6:00 do 15:00.
 2. Z uwagi na zaistniałą potrzebę, decyzją Dyrektora CK kuchnia może być czynna również w inne dni i godziny.
 3. W kuchni mogą przebywać wyłącznie osoby zatrudnione przez Dyrektora CK.
 4. Nadzór nad wszystkimi kuchniami sprawuje Koordynator ds. Kuchni, który podlega bezpośrednio pod Dyrektora CK.
 5. Nadzór nad działalnością jednostkowej kuchni sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora CK-intendentka, która zajmuje się sprawami bieżącymi kuchni, w tym:
 1. organizacją pracy pracowników kuchni,
 2. zapewnieniem ciągłości dostaw produktów niezbędnych do przygotowania posiłków,
 3. kontaktem z dostawcami,
 4. dbałością o przestrzeganie zasad HACCP,
 5. dbałością o stan techniczny pomieszczeń i powierzonego mienia ruchomego.
 1. Ze sprzętu znajdującego się w kuchni mogą korzystać wyłącznie osoby zatrudnione przez CK.
 2. Kuchnia zapewnia posiłki w formie:
  1. obiad (zupa + drugie danie),
  2. całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych.
  3. śniadanie + obiad - dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych.
 3. Kuchnia wydaje posiłki dla dzieci i młodzieży w godzinach ustalonych z daną placówką oświatową, podczas przeznaczonych do tego przerw.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki w trakcie wydawania posiłków przez pracowników kuchni odpowiadają nauczyciele i inni pracownicy placówki oświatowej, pod których pieczą dzieci się znajdują.
 5. W uzasadnionych przypadkach np. wyjście klasowe, wycieczka, zawody, plan wydawania posiłków należy uzgodnić co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.

 

§ 3

ZALECENIE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

 1. Posiłki przygotowywane są w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 24 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym jadłospisem.
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i zasadami HACCP.
 3. Posiłki oferowane w placówce oświatowej powinny być przygotowywane w odpowiednich warunkach higienicznych i mieć wartość energetyczną i odżywczą odpowiednią do wieku i potrzeb odbiorców. Powinny być przygotowywane w dniu wydania do spożycia, w warunkach zabezpieczających przed rozwojem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (odpowiedni sprzęt, temperatura obróbki i przechowywania). Posiłki powinny być urozmaicone oraz powinny charakteryzować się dobrym smakiem, zapachem i konsystencją.

 

§ 4

KONTROLA JAKOŚCI PRZYGOTOWANYCH I WYDAWANYCH POSIŁKÓW

 1. Dyrektor CK lub Koordynator ds. Kuchni mają prawo kontrolowania jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów oraz podejmowania działań zapobiegających nienależytemu przygotowywaniu oferowanych posiłków.
 2. Kontrola jakości przygotowywanych i wydawanych posiłków nie może być przeprowadzana w  sposób utrudniający pracę kuchni oraz zagrażający bezpieczeństwu pracowników i kontrolujących.
 3. Mając na względzie zasady sanitarno-epidemiologiczne, kontrolujący w trakcie kontroli nie mogą przebywać w pomieszczeniach kuchni. Nie dotyczy to Dyrektora CK.
 4. Ośrodek pomocy społecznej finansujący dożywianie osób uprawnionych o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 3 może dokonać kontroli sposobu realizacji umowy.

 

§ 5

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

 1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1.  dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gnojnik, wnoszące opłaty;
 2. uczniowie placówek oświatowych, wnoszący opłaty;
 3. uczniowie placówek oświatowych, których dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie podpisanej z CK umowy;
 4. pracownicy placówek oświatowych oraz pozostałe osoby, które wnoszą opłaty.
 1. Warunkiem korzystania z posiłków przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 pkt a-d jest złożenie karty zgłoszenia na korzystanie z posiłków osobiście u intendentek w poszczególnych kuchniach.

Uczniowie szkół podstawowych w Gosprzydowej i w Biesiadkach karty zgłoszenia składają u intendenta na stołówce szkolnej w Gnojniku.

Uczniowie szkoły podstawowej w Lewniowej karty zgłoszenia składają u intendenta na stołówce szkolnej w Uszwi. 

 

 Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1,2,3 do niniejszego regulaminu.

 1. Karty zgłoszenia o których mowa w ust. 2 powinny zostać złożone do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego uprawniony rozpocznie korzystanie z posiłków.

 

§ 6

OPŁATY ZA POSIŁKI

 1. Wysokość opłaty za posiłki ustala Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku w porozumieniu z wójtem gminy Gnojnik przed rozpoczęciem roku szkolnego w formie zarządzenia wewnętrznego.
 2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc do 10 dnia miesiąca kolejnego, następującego po miesiącu, za który opłata jest wnoszona (np. za wrzesień – opłata do 10 października). 
 3. Aktualne informacje o wysokości odpłatności za obiady na dany miesiąc umieszczane są na tablicach informacyjnych przy stołówkach oraz przekazywane każdemu uczniowi i nauczycielowi.
 4. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Centrum Kultury w Gnojniku.  
 5. Osoby niewnoszące opłaty za posiłki w terminie zostaną pozbawione możliwości korzystania z posiłków.

 

§ 7

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI

 1. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki.
 2. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
 3. W przypadku planowanej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej u intendenta w danej placówce. 
 4. W przypadku nieplanowanej nieobecności w tym samy dniu należy zgłosić ten fakt do godz. 7.00 u intendenta w danej placówce. 
 5. W innych przypadkach opłata za niewykorzystany posiłek ZOSTANIE NALICZONA.
 6. Wykaz e-maili do intendentów w poszczególnych placówkach oświatowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 7. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.

 

§ 8

REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

 1. Rezygnację z posiłków należy zgłosić pisemnie u intendenta danej placówki oświatowej najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.
 2. Rezygnujący winien wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej można składać u intendentów lub przesłać na adres e-mail: intendentpspgn@ckgnojnik.pl – szkoła w Gnojniku, intendentppgn@ckgnojnik.pl – przedszkole w Gnojniku, intendentpspu@ckgnojnik.pl – szkoła w Uszwi intendentppu@ckgnojnik.pl – przedszkole w Uszwi.
 4. Brak zgłoszenia rezygnacji powoduje naliczenie odpłatności za przygotowane i postawione do dyspozycji posiłki.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jadłospis opracowywany jest zgodnie z normami żywienia.
 2. Jadłospis na każdy tydzień wywieszany jest na tablicach informacyjnych przy stołówkach oraz zamieszczany na stronie internetowej CK.
 3. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kuchni decyduje Dyrektor CK.
 4. Wszelkie zmiany dokonywane w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obiady - oferta