Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Gnojniku

Standardy ochrony małoletnich w Centrum Kultury w Gnojniku

 

                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia  Nr 7/2024
                                                                                                                 Dyrektora Centrum Kultury w Gnojniku 
                                                                                                                 z dnia  19 marca 2024 r.

 

Standardy Ochrony Małoletnich                                                                                w Centrum Kultury  w Gnojniku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Standardy Ochrony Małoletnich w  Centrum Kultury  w Gnojniku, zwane dalej „Standardami” określają:

 1. zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników (personelu);
 2. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem Centrum  lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 3. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 4. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
 5. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 6. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu  Centrum lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 7. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 8. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 9. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

2. Ponadto Standardy określają:

 1. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi,                                      a w szczególności zachowania niedozwolone;

 

 1. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 2. procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 3. Zakres zadań poszczególnych pracowników Centrum w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone
 4. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

§ 2.  Ilekroć w niniejszych Standardach  jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Centrum lub CK – należy rozumieć przez to Centrum Kultury  w Gnojniku;
 2. dziecku,  małoletnim, wychowanku lub uczestniku – należy rozumieć osoby do ukończenia 18 roku życia (zarówno dziewczęta jak i chłopców), którzy są uczestnikami zajęć organizowanych przez  Centrum,  przy czym czytając niniejszy akt należy uwzględniać w odniesieniu do ww. osób również klasyfikację prawną, zgodnie z którą:
 1. w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji, osoba która nie ukończyła 18 lat określana jest jako osoba nieletnia,
 2. w zakresie postępowania o czyny karalne małoletni jest to osoba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem lat 17,
 3. w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych małoletnim jest osoba, względem której takie środki zostały orzeczone (choćby ukończyła ona 18 lat), nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 21 lat.
 1. wolontariuszu - należy przez to rozumieć  wyłącznie osobę w wieku powyżej 13 roku życia, przy czym mowę z wolontariuszem w wieku poniżej 18 roku życia zawiera się za uprzednią zgodą  jego rodzica;
 2. rodzicach – rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 3. opiekunie –  – należy rozumieć przez to  opiekuna prawnego w rozumieniu art. 145-177 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 4. osobie najbliższej dziecku ,wychowankowi – należy przez to rozumieć osobę wstępną: matkę, ojca, babcię, dziadka; rodzeństwo: siostrę, brata, w tym rodzeństwo przyrodnie, a także inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie, a w przypadku jej braku – osobę pełnoletnią wskazaną przez małoletniego;
 5. personelu  – należy rozumieć przez to wszystkie osoby zatrudnione  w Centrum na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także  podejmujące w Centrum  obowiązki na zasadach wolontariatu, w tym w szczególności: instruktorzy, pracownicy administracyjni, gospodarczy, trenerzy, animatorzy, wolontariusze, praktykanci, stażyści, itp.;
 6. pracowniku lub współpracowniku - rozumie się przez to  każdą  osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę  lub umowy zlecenia, a także stażystę, wolontariusza i praktykanta;
 7. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Kultury 
  w Gnojniku;
 8. organizatorze- rozumie się przez to innych  niż Centrum organizatorów 
  w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
 9. zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
 10. krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu Centrum lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie;
 11. danych osobowych małoletniego należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego;
 12. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów;
 13. osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora  pracownika, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez uczestników na terenie Centrum oraz nad bezpieczeństwem małoletnich w Internecie.
 14. Kodeksie karnym lub kk  – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 15. Kodeksie postępowania karnego lub kpk  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
 16. Kodeksie postępowania cywilnego lub kpc   - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
 17. Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 18. Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich- należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 9 czerwca 2022 r.o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

 

Rozdział 2

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników (personelu)

§3.1. Dyrektor, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy  lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem uczniów lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr.

2. Dyrektor  uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji.

4. Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr, jest ogólnodostępny - nie wymaga zakładania konta.

5. Informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Dyrektor drukuje i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze.

6. Jeśli dla osoby do innej działalności, o której mowa w ust. 1 nie tworzy się pracowniczej teczki akt osobowych, wydruk z systemu teleinformatycznego zamieszcza się w utworzonej do tego celu odrębnej dokumentacji.

7. Dyrektor od kandydata na pracownika  pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

8. Jeżeli kandydat na pracownika  posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów.

9. Dyrektor pobiera od kandydata na pracownika oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których kandydat zamieszkiwał w ostatnich 20 latach. Kandydat składa takie  oświadczenie   pod rygorem odpowiedzialności karnej.

10. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

11. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

12. Wzory oświadczeń dotyczących obywatelstwa / obywatelstw  oraz zamieszkiwania w ciągu 20 lat  oraz  oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych określa załącznik 1 do niniejszych Standardów.

13. W sytuacji podejmowania przez Centrum współpracy z organizatorem   w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi to na organizatorze ciąży obowiązek zapewnienia  bezpiecznej rekrutacji pracowników (personelu) poprzez zastosowanie procedur określonych w ust.1 – 12.

14.Organizator zastosowanie bezpiecznej rekrutacji pracowników (personelu) poprzez zastosowanie procedur określonych w ust.1 – 12  potwierdza stosownym  pisemnym oświadczeniem przedłożonym  dyrektorowi Centrum.

15. Za realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1-14 odpowiada dyrektor, który  może upoważnić do tego innego pracownika.

 

Rozdział 3
Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem Centrum,  a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

§ 4. 1. Małoletni mają prawo do bycia traktowanymi przez pracowników                            z jednakową troską.

2.Pracownicy obowiązani są do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi i każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie  wobec małoletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione  i sprawiedliwe.

3.Pracownicy obowiązani są do działania w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji zachowania.

3.Nie do zaakceptowania jest faworyzowanie pojedynczych osób przez członków personelu, wyrażane werbalnie czy niewerbalnie.

4.Stosowanie przez personel kar cielesnych wobec małoletnich nie jest dozwolone w żadnych okolicznościach i od reguły tej nie ma wyjątków.

5. Nie może być ze strony personelu tolerancji wobec jakiegokolwiek zachowania, które może zostać odczytane jako znęcanie się lub dokuczanie, zarówno ze strony dorosłych jak i samych małoletnich.

 

§ 5.  Pracownicy i organizatorzy:

 1. równo traktują każdego małoletniego bez względu na jego pochodzenie, wygląd, przekonania, wyznanie, kolor skóry;
 2. odnoszą się z szacunkiem do jego innych przekonań, innych doświadczeń, innej perspektywy wynikającej z bycia małoletnim;
 3. wysłuchują małoletniego z uwagą i traktują jego wypowiedzi i przedstawioną wersję zdarzeń z należytą powagą;
 4. używają języka pozbawionego ocen, etykiet, dostosowanego do poziomu rozwoju małoletniego;
 5. odnoszą  się do małoletniego z szacunkiem, wydając  ewentualne polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie.
 6. tworzą kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich zagadnień i problemów dotyczących ochrony dzieci.

       § 6. 1 Niedozwolone  są następujące zachowania pracowników                                      i organizatorów wobec małoletnich:

 1. wszelkie zachowania, które mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
 2. wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają;
 3. niestosowny kontakt fizyczny z małoletnim, naruszający godność. Dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny sposób związany z zabawą, ewentualną pomocą małoletniemu w czynnościach higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,  lub ewentualną potrzebą uspokojenia dziecka;
 4. akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest dziecko;
 5. nawiązywanie z dzieckiem relacji o charakterze romantycznym, czy seksualnym;
 6. zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
 7. goszczenie dziecka we własnym domu;
 8. spanie w tym samym pokoju co dziecko różnego rodzaju wyjazdów organizowanych przez Centrum.

2. Nie do zaakceptowania jest werbalne naruszanie dobra małoletnich przez personel lub organizatora, w tym zwłaszcza opowiadanie w ich obecności żartów o podtekście seksualnym, obscenicznym i wulgarnym.

3.  W  przypadku  konieczności  podjęcia  z  małoletnim  rozmowy  na  tematy  związane z płciowością należy wykazać się daleko idącą ostrożnością, delikatnością i roztropnością.

4. Pod żadnym pozorem personel lub organizator nie może częstować małoletnich podopiecznych alkoholem, papierosami, środkami odurzającymi (w tym narkotykami) lub tolerować ich używania.

5. Zabronione jest pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przez personel prowadzący zajęcia lub sprawujący w danym czasie opiekę nad małoletnimi.

6. W pracy z małoletnimi personel lub organizator powinien używać środków, języka i metod adekwatnych do wieku wychowanków. Podobnie powinien być potraktowany przekaz medialny, np. przez telefon komórkowy, Internet, wideo itp. W żadnym jednak wypadku nie wolno wykorzystywać materiałów pornograficznych lub zawierających treści obsceniczne.

7. Pracownicy  nie kontaktują się prywatnymi kanałami komunikacji  z małoletnimi  (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych), w  szczególności  nie nawiązują kontaktów z małoletnimi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie do nich zaproszeń w mediach społecznościowych.

8. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z uczniami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).

9. W przypadku rozpoczęcia prywatnej rozmowy z wykorzystaniem mediów społecznościowych przez małoletniego  pracownik nie kontynuuje rozmowy, informuje o tym fakcie dyrektora i poleca dziecku zgłoszenie się do niego w miejscu wykonywania obowiązków służbowych.

 10. Zasady, o których mowa w ust. 7-9   nie dotyczą sytuacji (potencjalnego) zagrożenia życia i zdrowia dziecka oraz podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego. W takim przypadku pracownik może kontynuować rozmowę, lecz zobowiązany jest  po jej odbyciu  powiadomić dyrektora o kontakcie z dzieckiem i przyczynach tego kontaktu. Powiadomienie powinno być w miarę możliwości dokonane pisemnie lub mailowo.

§ 7.1. Personel  i organizator jest zobowiązany do szacunku  dla nietykalności cielesnej, intymności i prywatności małoletniego.

2. Personel  i organizator zawsze winien wykazywać daleko idącą troskę o integralność i nienaruszalność cielesną każdego małoletniego.

3. Wchodzenie w jakikolwiek kontakt dotykowy z małoletnim musi iść w parze z najdalej posuniętą roztropnością i rozwagą. Obowiązuje tu ogólna zasada prymatu „braku nad nadmiarem”.

4. Właściwym zachowaniem respektującym nietykalność małoletniego jest:

 1. poklepanie po ramionach lub plecach;
 2. uścisk dłoni lub „danie sobie piątki”;
 3. delikatne objęcie na powitanie;
 4. dotykanie rąk, ramion czy barków;
 5. werbalne pochwalenie;
 6. trzymanie się za ręce w czasie zabawy czy dla uspokojenia małoletniego w sytuacji wzburzenia emocjonalnego;
 7. trzymanie za ręce dzieci w czasie spaceru;
 8. siadanie w pobliżu małych dzieci.

5. Zawsze właściwym jest zapytanie małoletniego o pozwolenie na rodzaj zachowania, o którym mowa w ust.4.

§ 8.1. Niewłaściwym zachowaniem i nadużyciem wobec nietykalności małoletniego  są:

 1. wszelkie formy okazywania niechcianej czułości;
 2. pełne i mocne uściski i objęcia, tzw. „niedźwiadki”;
 3. dotykanie piersi, pośladków i okolic intymnych;
 4. klepanie w uda lub kolana;
 5. łaskotanie lub „mocowanie się” w silnym objęciu;
 6. obejmowanie młodocianego, stojąc za jego placami;
 7. masaże;
 8. całowanie, w szczególności w usta;
 9. kładzenie się albo spanie obok małoletniego;
 10. okazywanie czułości w miejscach wyizolowanych, np. łazienki, ubikacje, prywatne pokoje;
 11. komplementowanie odnoszące się do rozwoju fizycznego.

2. Należy eliminować wszelkie gry i zabawy, w których dochodzi do opisanych w ust. 1  niewłaściwych zachowań, w szczególności gdy używa się  wyszczególnionych form dotyku.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:

 1.  pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu     w       czynnościach higienicznych,  jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni i jego opiekun wyrazi zgodę;
 2. pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w spożywaniu posiłków;
 3. pomoc małoletniemu  niepełnosprawnemu w poruszaniu się po obiektach Centrum.

§ 9. 1. Małoletnim przysługuje prawo  do prywatności. W  szczególny sposób prawo to winno być respektowane w takich miejscach jak przebieralnie, pływalnie, łazienki i toalety. W wymienionych wyżej miejscach personel nie może w żaden sposób ingerować w prywatność małoletnich, w tym zwłaszcza wykonywać małoletnim zdjęć. Personel winien także zadbać, by w powyższych miejscach zdjęć nie robili sobie nawzajem sami małoletni. To samo dotyczy produkcji materiałów filmowych.

2. Na fotografowanie małoletnich w innych sytuacjach i upublicznianie ich zdjęć personel musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz  zgodę dyrektora . To samo dotyczy produkcji materiałów filmowych.

3. Personel nie może wyręczać małoletnich ani pomagać im w czynnościach natury osobistej (toaleta, mycie się, przebieranie itp.), o ile dzieci są w stanie wykonać te czynności samodzielnie.

4. Personel nie może się obchodzić z małoletnim niewłaściwie, w tym szorstko go traktować, czy żartować nieprzyzwoicie. Dystans w kontakcie ma stworzyć poczucie bezpieczeństwa  i zapewnić małoletniemu dobre samopoczucie.

§ 10.1.Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań pracowników Centrum wobec małoletnich są bezzwłocznie wyjaśniane przez dyrektora, a w przypadku nieodpowiednich zachowań dyrektora  – przez organ prowadzący Centrum.

2. Centrum w miarę możliwości prowadzi dla małoletnich cykliczne (przynajmniej raz w roku) zajęcia na temat bezpiecznych relacji z innymi osobami, w tym dorosłymi oraz konieczności zgłaszania dorosłym wszystkiego, co ich niepokoi.

§ 11. Nieprzestrzeganie  zasad postępowania traktowane jest jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

 

 

Rozdział 4

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 § 12. 1. Krzywdzeniem jest:

 1. przemoc fizyczna – czyli celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu;
 2. przemoc emocjonalna –czyli powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych,  manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać;
 3. przemoc seksualna – czyli angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą, w tym wykorzystywanie seksualne, które  odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm) Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas;
 4. przemoc ekonomiczna – czyli niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania;
 5. zaniedbywanie – czyli niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

2. Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka może przybierać różne formy oraz może być realizowane  z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania - stąd na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich:

1) popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem);

2) doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;

3) doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem, zapewnieniem opieki);

4) doszło do przemocy domowej  warunkującej wszczęcie procedur „Niebieskich Kart”.

§ 13. 1. Personel w swojej pracy  kieruje się przepisami prawa i działa na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2. Każda informacja dotycząca podejrzenia krzywdzenia dziecka traktowana jest poważnie i wyjaśniana jest bez względu na to czy pochodzi od dziecka/opiekuna/, pracownika, osoby dorosłej oraz bez względu na to  czy dotyczy podejrzenia krzywdzenia ze strony innego dziecka, opiekuna dziecka, czy też pracownika bądź organizatora współpracującego z Centrum.

§ 14.1.Procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego opisuje  poniższa tabela:

 

INTERWENCJA CYWILNA

INTERWENCJA KARNA

NIEBIESKA KARTA

Przesłanki

Zagrożenie dobra dziecka

Podejrzenie popełnienia przestępstwa

Przemoc domowa

Forma interwencji

Wniosek o wgląd              w sytuację rodziny

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Wypełnienie formularza NK-A

Właściwy organ  /podmiot/                  adresat zgłoszenia

Sąd rodzinny

Policja, prokuratura

Gminny (miejski) zespół interdyscyplinarny

Stosowne przepisy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

2. Interwencja cywilna jest podejmowana w sytuacji, w której w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom, dochodzi do zagrożenia dobra małoletniego  poprzez  zaniedbania jego potrzeb życiowych takich jak np. niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, niezapewnienie  odpowiedniego odżywiania, ubrania, higieny, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, opieki medycznej, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, bezpieczeństwa, zaniedbywanie potrzeb psychicznych i emocjonalnych dziecka, niewypełnianie  zaleceń lekarskich, stosowanie kar fizycznych, surowe dyscyplinowanie dziecka przez rodziców/opiekunów; a także w sytuacji, gdy wiadomo, że w rodzinie jest założona procedura Niebieskiej Karty,  ale potrzeby dziecka nadal nie są zaspokajane  i sytuacja dziecka nie ulega poprawie.

3. Interwencja karna jest podejmowana w sytuacji  podejrzenia popełnienia na szkodę małoletniego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz   przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

4. Interwencja Niebieskie Karty jest podejmowana w sytuacji podejrzenia występowania przemocy domowej przez którą  należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę;
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej;
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy domowej:

 1. przemoc fizyczna – to każde intencjonalne działanie sprawcy, mające na celu przekroczenie granicy ciała dziecka. Często powoduje różnego rodzaju urazy;
 2. przemoc psychiczna („maltretowanie psychiczne”) – to powtarzający się wzorzec zachowań  opiekuna lub skrajnie drastyczne wydarzenie (lub wydarzenia), które powodują u dziecka poczucie, że jest nic nie warte, złe, niekochane, niechciane, zagrożone i że jego osoba ma jakąkolwiek wartość jedynie wtedy, gdy zaspokaja potrzeby innych;
 3. przemoc seksualna – to zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest on lub ona w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszająca prawo i obyczaje danego społeczeństwa. Z wykorzystywaniem seksualnym mamy do czynienia wtedy, gdy występuje ono pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem i innym dzieckiem, w sytuacji zależności, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w stosunku opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby. Aktywność taka może obejmować:
 1. nakłanianie lub zmuszanie dziecka do udziału w jakichkolwiek prawnie zabronionych czynnościach seksualnych,
 2. wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych,
 3. wykorzystywanie dziecka do produkcji przedstawień i materiałów pornograficznych.

6. Krzywdzenie psychiczne dziecka to kategoria, w której najczęściej nie ma widocznych dowodów winy sprawcy. Występują natomiast u dziecka objawy jako konsekwencja tego rodzaju przemocy. Podstawowym narzędziem zatrzymania przemocy psychicznej jest praca z rodziną, która odbywać się może w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

§ 15. 1. Pracownicy  zwracają szczególną uwagę na występowanie w zachowaniu małoletniego sygnałów świadczących o krzywdzeniu, w szczególności  na sygnały świadczące o  możliwości popełnienia przestępstwa wskazanego w § 14 ust.  3.

2.Uwagę pracownika powinny zwrócić przykładowo następujące zachowania:

 1. dziecko ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia, złamania kości itp.), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić;
 2. podawane przez dziecko wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp. Dziecko często je zmienia;
 3. pojawia się niechęć przed udziałem w zajęciach uwzględniających ćwiczenia fizyczne;
 4. dziecko nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody;
 5. dziecko wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła;
 6. dziecko boi się rodzica lub opiekuna;
 7. dziecko boi się powrotu do domu;
 8. dziecko jest bierne, wycofane, uległe, przestraszone;
 9. dziecko cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.;
 10. dziecko moczy się bez powodu lub w konkretnych sytuacjach czy też na widok określonych osób;
 11.  nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania dziecka.

3. Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka odbywa się poprzez:

 1. ujawnienie przez dziecko przemocy domowej;
 2. informacje od osoby będącej bezpośrednim świadkiem przemocy;
 3. analizę objawów krzywdzenia występujących u dziecka;
 4. ocenę stopnia ryzyka wystąpienia przemocy w danej rodzinie.

4. Ujawnienie przez małoletniego przemocy w rodzinie ma miejsce wtedy, kiedy poinformuje on  pracownika  o tym, że doznaje jednej lub kilku jednocześnie form przemocy ze strony swoich najbliższych. Ujawnienie jest dla niego bardzo trudnym momentem i świadczy o dużym doznawanym bólu i determinacji.

 

§ 16. 1. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:

 1. pracownika/współpracownika;

2) inne osoby trzecie;

3) rodziców/opiekunów prawnych;

4) inne dziecko - krzywdzenie rówieśnicze.

 

§ 17. 1. Krzywdzenie ze strony pracownika.

2. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika, osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy. 

3.Dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami.

4.Dyrektor stara się ustalić przebieg zdarzenia, oraz   wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji, której wzór określa załącznik nr 2.

5.Dyrektor  organizuje spotkanie/a z rodzicami  dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

6. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia określa  załącznik nr 3.

7.W przypadku gdy pracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa, dyrektor bada wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności ma obowiązek  wysłuchać pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia.  Ustalenia są spisywane na karcie interwencji, której wzór określa załącznik nr 2.

8. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby.

9. Jeżeli pracownik,  który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez Centrum lecz przez podmiot inny (organizatora), wówczas należy zawiadomić ten podmiot i zarekomendować zakaz  wstępu tej osoby na teren Centrum, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z tym podmiotem.

 

§ 18. 1. Krzywdzenie przez inne osoby trzecie.  

2. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną) dyrektor  przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami.

3. Dyrektor stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane w karcie interwencji (załącznik nr 2).

4.Dyrektor organizuje spotkanie/a z rodzicami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

5.W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia określono  w załączniku nr 3.

6. W przypadku, gdy z rozmowy z rodzicami  wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, dyrektor sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, którego wzór określa załącznik nr 4  i kieruje do właściwego sądu rodzinnego.

§ 19. 1. Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów

2.W przypadku gdy ujawniono lub zgłoszono krzywdzenie dziecka przez rodziców/opiekunów, dyrektor  przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka.

3. Dyrektor  stara się ustalić przebieg zdarzenia, a także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane w  karcie interwencji (załącznik nr 2).

4.W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 3).

5. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że rodzic/opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), dyrektor  powiadamia  właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa.

6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w ustępach poprzedzających.

§ 20. 1.  Krzywdzenie rówieśnicze

2. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w Centrum  (np. na zajęciach grupowych) pracownik centrum   przekazuje informację dyrektorowi, a ten  przeprowadza rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzeniem oraz z jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami.

2. Ponadto dyrektor  przeprowadza rozmowę z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu.

3. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane w karcie interwencji (załącznik nr 2). 

4. Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne kartę interwencji  (załącznik nr 2). 

5. Dyrektor wspólnie z rodzicami/opiekunami dziecka krzywdzącego  opracowuje plan działań, celem zmiany niepożądanych zachowań.

6. W porozumieniu z  rodzicami/opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu  opracowuje się plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.

7. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców/opiekunów lub  innych dorosłych. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy przejść do procedury  odpowiednio z §17 -  §19.

8. Dyrektor organizuje spotkanie/nia z rodzicami/ opiekunami dziecka, krzywdzonego i krzywdzącego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu, sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie rodziców dziecka krzywdzącego) oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym w instytucjach do tego powołanych. 

 

§ 21. 1. Określa się zasady interwencji w sytuacji  podejrzenia krzywdzenia związanego z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka zdefiniowaną jako interwencja nagła:

 1. jeżeli pracownik w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poweźmie informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia lub/i zdrowia dziecka jest obowiązany natychmiast podjąć interwencję (interwencja nagła);
 2. interwencja nagła polega na natychmiastowym powiadomieniu telefonicznym oraz przesłaniu emailem / faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki Policji;
 3. w zawiadomieniu telefonicznym, przesyłanym faksem / emailem  pracownik powinien podać wszystkie informacje, jakie uzyskał odnośnie dziecka (imię, nazwisko, adres, miejsce, w którym się znajduje), opisać rodzaj zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej - podać dokładną godzinę połączenia, czas trwania połączenia oraz numer, z którego dzwoniło dziecko lub inna osoba;
 4. jeśli pracownikowi znane jest miejsce, w którym dziecko aktualnie przebywa, pracownik wysyła faks / email do dyżurnego Komendy Policji właściwej dla tego miejsca;
 5. jeżeli pracownik nie posiada informacji o miejscu, w którym dziecko aktualnie przebywa, w zawiadomieniu należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące sytuacji zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej: dokładną godzinę nawiązania połączenia oraz dokładny czas trwania połączenia, a także opis kontaktu z osobą dzwoniącą i treść;
 6. zawiadomienie wysyłane faksem / emailem podpisuje pracownik podejmujący interwencję;
 7. pracownik podejmuje interwencję nagłą bez konsultacji. Jeżeli jednak sytuacja na to pozwala, należy skonsultować się przed podjęciem interwencji nagłej z dyrektorem lub z innym pracownikiem;
 8. zawiadomienie wysłane faksem / emailem należy przesłać pocztą na adres właściwej komendy Policji najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu interwencji.

§ 22.1. Po podjęciu interwencji nagłej  pracownik ma obowiązek przekazania ustnej informacji dyrektorowi, a następnie jest zobowiązany do sporządzenia Karty interwencji (załącznik nr 2 do niniejszych Standardów).

2. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do prowadzenia interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez dyrektora.

3.Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony dyrektora, wówczas działania opisane w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.

4. Do udziału w interwencji można doprosić specjalistów, w szczególności psychologów i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z dzieckiem o trudnych doświadczeniach.

 

§ 23.1. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie). 

2. Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.

3. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się Kartę interwencji  (załącznik nr 2 do niniejszych Standardów).

4. Kartę interwencji  załącza się do akt dot. dziecka prowadzonych w Centrum.

 

§ 24. 1. Fakt ujawnienia możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub  krzywdzenia małoletniego nie podlega ocenie uwiarygadniającej ze strony pracownika  i bezwzględnie  wymaga zareagowania.

2. Pracownicy i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym organom i instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 25. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

 

§ 26. 1. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, dyrektor  informuje  właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.

2. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas dyrektor informuje właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

§ 27. 1. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo dyrektor sporządza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia określa  załącznik nr 3.

2. W przypadku, gdy dobro małoletniego jest zagrożone - osobą odpowiedzialną za zawiadamianie  sądu opiekuńczego poprzez złożenie wniosku o wgląd w sytuację rodziny, którego wzór określa załącznik nr 4  jest dyrektor.

§ 28. 1. Podejmowanie interwencji  wobec rodziny dotkniętej przemocą domową odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty”.

2. Centrum  nie jest instytucją uprawnioną do wypełniania formularza A  procedury „Niebieskie Karty”.

3. W sytuacji uzyskania  przez pracownika  informacji o przemocy domowej, osobą odpowiedzialną za złożenie wniosku do Zespołu Interdyscyplinarnego o  wszczęcie  procedury „Niebieskie Karty” jest dyrektor.

 

Rozdział 6

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu   do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

§ 29. 1.  Projekt Standardów ochrony małoletnich  w wersji zupełnej  oraz w wersji skróconej dla małoletnich  opracowuje dyrektor.

2. Dyrektor odpowiada za  przygotowanie merytoryczne pracowników do stosowania Standardów, w tym za  organizację  spotkań szkoleniowych  w zakresie  ich stosowania.

3. Ze spotkań szkoleniowych, o których mowa w ust.2  sporządza  się notatkę wraz z wykazem uczestników spotkania, które przechowuje się w dokumentacji Centrum.

4. Dyrektor w miarę potrzeb i możliwości  organizuje  pracownikom spotkania szkoleniowe z przedstawicielami policji, sądu rodzinnego, kuratorów ds. nieletnich, pracowników ośrodka pomocy społecznej,  a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką ochrony małoletnich.

 

Rozdział 7

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub

faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

 

§ 30. 1. W Centrum obowiązują Standardy ochrony małoletnich w wersji zupełnej oraz w wersji skróconej przeznaczonej dla małoletnich.

2. Standardy w wersji zupełnej zamieszcza się  na  stronie internetowej  i  wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Centrum Kultury  w Gnojniku, a także  udostępnia  się  każdemu zainteresowanemu do wglądu w sekretariacie Centrum.

3. W siedzibie  Miejskiego Centrum Kultury  w Gnojniku, na tablicy ogłoszeń zmieszczą się informację (komunikat), iż  obowiązujące w Centrum Standardy Ochrony Małoletnich w wersji zupełnej są dostępne do wglądu  w sekretariacie Centrum.

4. Pracownik Centrum prowadzący zajęcia ma obowiązek zapoznać małoletnich ze Standardami   w wersji  skróconej  przeznaczonej dla małoletnich. Potwierdzeniem omówienia Standardów jest wpis do dziennika zajęć lub sporządzona przez pracownika notatka.

5. Rodzice oraz opiekunowie prawni   małoletnich przy zapisie dziecka na zajęcia są każdorazowo informowani o obowiązujących w Centrum Standardach i możliwością  zapoznania się z nimi w sposób określony w niniejszym paragrafie.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

 

§ 31.1. Osobą  odpowiedzialną  za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu jest dyrektor

2. Osobami  odpowiedzialnymi  za udzielenie małoletniemu wsparcia w sytuacji krzywdzenia jest każdy pracownik w sytuacjach  niecierpiących zwłoki.

3. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek udzielenia pomocy a następnie  sporządzenia notatki służbowej i zgłoszenia tego  faktu dyrektorowi.

4. Każde uzasadnione podejrzenie jest  podstawą do podjęcia kolejnych działań.

5. Pracownik  ma obowiązek podjęcia i  zgłoszenia zawsze  w przypadku:

a) podejrzenia krzywdzenia dziecka na podstawie jego obserwacji;

b) gdy dziecko ujawniło doświadczenia krzywdzenia;

c)  gdy inna osoba (dorosła lub dziecko) zgłosiła fakt krzywdzenia dziecka. 

6.W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik,  Karta interwencji zostaje sporządzona przez dyrektora, który  przeprowadza czynności  wyjaśniające                        i podejmuje działania dyscyplinujące.

 7. Dyrektor wzywa rodziców dziecka, co do którego powziął informacje                              o możliwości krzywdzenia i informuje ich o sytuacji dziecka.

8.W sytuacjach szczególnych dyrektor może powołać  zespół interwencyjny, w skład, którego wchodzą osoby mogące mieć wiedzę o sytuacji dziecka oraz mają możliwości wsparcia i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

9. W skład zespołu mogą także wchodzić osoby spoza Centrum, które mogą pomóc dziecku.

 10. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, który powinien zawierać wskazania dotyczące:

 1. działań, jakie Centrum  zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa;
 2. wsparcia, jakie zaoferuje dziecku;
 3. ewentualne skierowanie rodziców dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku lub przekazanie informacji o takich miejscach, jeżeli istnieje taka potrzeba.

11. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez dyrektora rodzicom                                 z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 

 

Rozdział 9

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

§ 32. 1. Na dokumentację ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego składają się:

 1. karta interwencji dot. danego zdarzenia – sporządzona zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 2 do niniejszych standardów;
 2. notatki służbowe sporządzane przez pracowników na okoliczność danego zdarzenia;
 3. kopia wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny sporządzonego  zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 3 do niniejszych standardów;
 4. kopia zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa wobec dziecka sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 4;
 5. rejestr prowadzonych interwencji stanowiący załącznik nr 5 do Standardów;
 6. ankiety monitorujące poziom realizacji Standardów;
 7. raporty z monitoringu Standardów.

2.Zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka określa instrukcja kancelaryjna.

3. Dokumentacja dot.  ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, dokumentacja dot.  interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka jest przechowywana w sekretariacie Centrum i jest udostępniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora.

4. Odpowiedzialność za właściwe przechowywania i udostępnianie dokumentacji dot.  ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego oraz  interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego ponosi  wyznaczony pracownik sekretariatu.

 

 

Rozdział 10

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi,                      a w szczególności zachowania niedozwolone

§ 33. 1. Określa się  poniższe zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi:

 1. małoletni  mają prawo do życia i przebywania  w bezpiecznym środowisku;
 2. uczestnicy zajęć organizowanych przez Centrum akceptują i szanują siebie nawzajem, uznając prawo innych uczniów do  odmienności i zachowania tożsamości ze względu na: pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe, religię, status ekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, orientację seksualną, cechy fizyczne, niepełnosprawność;
 3. uczestnicy nie  naruszają  praw innych uczestników – nikogo  nie dyskryminują  ze względu na jakąkolwiek jego odmienność;
 4. zachowanie  i postępowanie uczestników nie  może naruszać ich poczucia godności/wartości osobistej innych osób;
 5. uczestnicy zajęć mają  prawo do własnych poglądów, ocen i spojrzenia na świat oraz wyrażania ich, pod warunkiem, że  sposób ich wyrażania wolny jest od  agresji i przemocy  oraz   nikomu nie wyrządza krzywdy;
 6. uczestnicy zajęć   są zobowiązani do respektowania  praw i wolności osobistych swoich  koleżanek i kolegów,  ich prawa do własnego zdania, do poszukiwań i popełniania błędów, do własnych poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach społecznie przyjętych norm i wartości;
 7. kontakty  między uczestnikami zajęć winno cechować   zachowanie przez nich  wysokiej kultury osobistej;
 8. uczestnicy zajęć nie mają prawa stosować wobec innych uczestników  oraz innych osób  jakiejkolwiek agresji, przemocy słownej, fizycznej i psychicznej -  z jakiegokolwiek powodu i jakichkolwiek okolicznościach.

2. Za niedozwolone zachowania małoletnich  uznaje się:

 1. stosowanie jakiejkolwiek agresji i przemocy wobec innych osób;
 2. stosowanie agresji i przemocy fizycznej w  formach  takich jak np.:
 1. bicie/uderzenie/popychanie/kopanie/opluwanie,
 2. wymuszenia,
 3. napastowanie seksualne,
 4. nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą,
 5. fizyczne zaczepki,
 6. zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań,
 7. rzucanie w kogoś przedmiotami;
 1. stosowanie agresji i przemocy słownej w formach takich jak  np.:
 1. obelgi, wyzwiska,
 2. wyśmiewanie, drwienie, szydzenie z krzywdzonego,
 3. bezpośrednie obrażanie ofiary;
 4. plotki i obraźliwe żarty,
 5.  przedrzeźnianie,
 6. groźby.
 1. stosowanie agresji i przemocy psychicznej w formach takich jak np.:
 1. poniżanie,
 2. wykluczanie/izolacja/milczenie/manipulowanie,
 3. pisanie na ścianach (np. w toalecie lub na korytarzu);
 4. wulgarne gesty,
 5. śledzenie/szpiegowanie,
 6. obraźliwe sms-y i mms-y,
 7. wiadomości na forach internetowych, w mediach społecznościowych lub tzw. pokojach do czatowania,
 8. telefony i e-maile zawierające groźby, poniżające, wulgarne, zastraszające,
 9. niszczenie/zabieranie rzeczy należących do krzywdzonego,
 10. straszenie i szantażowanie.

3. W każdym przypadku, gdy uczestnik jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie zdarzenia  informując o nim najbliżej znajdującą się osobę dorosłą będąca pracownikiem Centrum.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, uczestnik zajęć ma obowiązek podporządkować się do poleceń   personelu Centrum.

5. W przypadku krzywdzenia małoletniego  przez innego  małoletniego  na terenie Centrum, pracownik będący świadkiem zdarzenia zobowiązany jest:

a) zdecydowanie i stanowczo przerwać negatywne zachowania uczestników zajścia,

b) rozdzielić  ewentualne strony konfliktu,

c) jeśli istnieje taka  potrzeba udzielić pierwszej pomocy.  W przypadku poważniejszych obrażeń, dyrektor  wzywa karetkę pogotowia ratunkowego,

d) poinformować dyrektora  o zdarzeniu.

6.Jeżeli ofiara przemocy doznała dotkliwych obrażeń cielesnych, wymagających interwencji medycznej, lub następuje długotrwały proces przemocy (dręczenie), a wcześniej stosowane strategie naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i sprawca przemocy ukończył 13 lat dyrektor  powiadamia o zdarzeniu Policję i/lub Sąd Rodzinny.

7. Ze sprawcą przeprowadza rozmowę omawiającą jego zachowanie oraz powiadamia o konsekwencjach.

 

Rozdział 11

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet

§ 34. 1. Centrum zapewniając  dostęp do Internetu  podejmuje działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności na komputerach Centrum  instaluje się  i aktualizuje się  oprogramowanie zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem i filtrujące treści.

2.Na terenie Centrum  dostęp  do Internetu możliwy jest:

 1. pod nadzorem  pracownika na zajęciach komputerowych, lub
 2. za pomocą sieci wifi organizacji, po podaniu hasła.

 

3.W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika ma on obowiązek informowania uczestników o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

4. Pracownik   czuwa  nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez uczestników  podczas zajęć.

5.Centrum w miarę możliwości zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

8.Uczestnik może korzystać z Internetu  na  komputerze udostępnianym przez Centrum tylko  z zainstalowanym programem filtrującym treści.

9. Uczestnik obsługuje sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, a po skończeniu pracy  ma obowiązek zostawić komputer wyłączony.

10. Użytkownicy komputera mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu (nie na pulpicie). Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.

11. Należy zrobić kopię zapasową ważnych dokumentów w miejscu innym niż oryginał.

12. Użytkownikowi komputera zabrania się:

 1. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie;
 2. usuwania cudzych plików, odinstalowania programów, dekompletowania sprzętu;
 3. dotykania elementów z tyłu komputera, kabli zasilających, a także kabli sieciowych.

.

 

Rozdział 12

Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

 

§ 35. 1. Korzystanie z Internetu przez małoletnich może wiązać się z następującymi kategoriami zagrożeń:

 1. kontakt z niebezpiecznymi treściami;
 2. kontakty z niebezpiecznymi osobami;
 3. przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc);
 4. uzależnienie od Internetu.

2. Pod pojęciem „treści szkodliwe i zagrożenia z sieci” rozumie się:

 1. treści niedozwolone, nielegalne i niebezpieczne dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc, promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia dzieci, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawołujące do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków;
 2. treści stwarzające niebezpieczeństwo werbunku dzieci do organizacji nielegalnych i terrorystycznych;
 3. wszelkie formy cyberprzemocy, np. nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

3. Pracownik  odpowiedzialny za Internet (tzw. administrator sieci)  zapewnia zabezpieczenie  sieci  internetowej przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.

4.Oprogramowanie jest aktualizowane w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.

5.Wyznaczony pracownik przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.

6.W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.

7.Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje dyrektorowi, który aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem – pracownikiem szkoły lub zewnętrznym.

8. Dyrektor  przeprowadza z  małoletnim dzieckiem, o którym mowa w ustępach  poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.

9.Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy dyrektor uzyska informacje, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w  niniejszym dokumencie.

 

 

Rozdział 13

Zakres zadań poszczególnych pracowników Centrum w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone

 

§ 36. 1. W przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że dziecko jest krzywdzone dyrektor:

 1. przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia dziecka;
 2. bierze udział w rozmowie z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
 3. w sytuacjach podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka podejmuje decyzję o złożeniu wniosku do Zespołu Interwencyjnego o  uruchomienie procedury „Niebieska Karta”;
 4. w przypadku, gdy dziecko doświadcza przemocy domowej lub jeżeli rodzice odmawiają współpracy składa odpowiednio wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu lub zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa;
 5. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka natychmiast zawiadamia policję;
 6. w sytuacji gdy sprawcą przemocy jest osoba dorosła spoza rodziny zawiadamia policję;
 7.  w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest nieletni (a wcześniejsze metody postępowania okazały się nieskuteczne) zawiadamia sąd;
 8. informuje o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy;
 9. prowadzi nadzór nad prowadzeniem przypadku dziecka krzywdzonego;
 10.  zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań np. ułatwia konsultacje trudnych spraw ze specjalistami, organizuje szkolenia w zakresie reagowania na przemoc wobec dzieci;
 11. uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne nt. realizacji  Standardów  ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

 

Rozdział 14

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 

§ 37. 1. W sytuacji ujawnienia krzywdzenia małoletniego  dyrektor wyznacza pracownika, bądź zespół pracowników  zobowiązanych do opracowania planu wsparcia udzielanego krzywdzonemu, który zawiera odpowiednio do sytuacji wskazania dotyczące:

 1. określenia form pomocy na terenie Centrum lub kierowania do instytucji udzielających różnych form pomocy: terapia indywidualna, grupowa, warsztaty rozwijające zainteresowania  i uzdolnienia - w uzgodnieniu z rodzicami i adekwatnie do potrzeb;
 2. wspierania  rodziny  –  poprzez  wskazanie  instytucji  oferujących:  poradnictwo,  konsultacje  psychologiczne,  terapię uzależnień,  terapię  dla  sprawców  przemocy,  grupy  wsparcia,  warsztaty umiejętności wychowawczych;
 3. pomocy  socjalnej  lub  materialnej  poprzez  wskazanie   instytucji oferujących:  pomoc  socjalną  poradnictwo  i  warsztaty  w  zakresie  metod poszukiwania  pracy,  organizowanie  pomocy  finansowej,  rzeczowej, ciepłego posiłku, zbiórki odzieży.

2. Wdrożenie planu następuje po akceptacji dyrektora.

3. Wyznaczony odpowiednio przez dyrektora pracownik monitoruje przebieg realizacji planu.

 

 

Rozdział 15

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

§ 38.1. Wyznacza się Ewelinę Musiał  jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie Standardów.

2.Ponadto osoba, o której mowa w ust.1 jest odpowiedzialna za reagowanie na sygnały  naruszenia Standardów oraz za przyjmowanie od pracowników proponowanych zmian w treści ich zapisów.

3.Osoba, o której mowa w ust.  1 przeprowadza wśród pracowników  raz na  dwa lata  ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 6.

4.W ankiecie pracownicy  mogą proponować zmiany w Standardach  oraz wskazywać  sytuacje naruszenia Standardów oraz sytuacje w których procedury określone w Standardach nie zostały zastosowane lub nie zadziałały.

5.Osoba, o której mowa w ust. 1 dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi.

6. Dyrektor po dokonaniu analizy raportu  może wprowadzić  niezbędne zmiany, a następnie  ogłasza stosownym zarządzeniem  nowe brzmienie  Standardów.

 

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

 

§ 39. Integralną część Standardów stanowią  poniższe załączniki:

 1. załącznik nr 1 – Wzory oświadczeń dotyczących obywatelstwa/ obywatelstw  oraz zamieszkiwania w ciągu 20 lat;
 2. załącznik nr 2 – Karta interwencji;
 3. załącznik nr 3 – Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 4. załącznik nr 4 – Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny;
 5. załącznik nr 5 – Wzór rejestru interwencji;
 6. załącznik nr 6 – Wzór ankiety dla pracowników monitorującej poziom realizacji Standardów ;
 7. załącznik nr 7 – Wzór ankiety  dla uczniów monitorującej poziom realizacji Standardów;
 8. załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się  z obowiązującymi Standardami ochrony małoletnich;

§ 39. Standardy  wchodzą  w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Standardów Ochrony Małoletnich

      w  Centrum Kultury  w Gnojniku 

 

 

Wzory oświadczeń   składanych w związku z art. 21 ust 3 – 8 ustawy z dnia z dnia 13 maja 2016 r.  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304, 1606.)

 

 

 

........................................................                             .....................................................

                   (imię i nazwisko)                                                                                               (miejscowość, data)

 

 

.........................................................

                              (adres)

 

 

 

 

Oświadczenie 1

o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

 

            Oświadczam, iż posiadam  tylko obywatelstwo polskie.

 

 

 

 

                                                                          ........................................................

                                                                                            (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                             .....................................................

                   (imię i nazwisko)                                                                                               (miejscowość, data)

 

 

.........................................................

                              (adres)

 

 

Oświadczenie 2

o posiadaniu obywatelstwa  państwa  innego niż Rzeczpospolita Polska

 

 

 

            Oświadczam,   iż posiadam*,              nie posiadam *

obywatelstwo (obywatelstwa)  innego państwa (innych państw) niż Rzeczpospolita Polska  takiego/ takich jak:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                wskazać państwo(państwa) w przypadku posiadania **

 

 

                                                                          ........................................................

                                                                                            (czytelny podpis)

 

 

 

        *niepotrzebne skreślić.

** w przypadku posiadania obywatelstwa (obywatelstwa)  innego państwa (innych państw) niż Rzeczpospolita Polska wskazać te państwa..

 

........................................................                             .....................................................

                   (imię i nazwisko)                                                                                               (miejscowość, data)

 

 

.........................................................

                              (adres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 3

o  zamieszkiwaniu  w ciągu ostatnich 20 lat

w państwach  innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo innego obywatelstwa

 

Oświadczam, iż   w ciągu ostatnich 20 lat 

nie zamieszkiwałem/-łam*,     zamieszkiwałem/-łam*

w państwach  innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo (państwa)  posiadanego innego obywatelstwa.

 

W przypadku zamieszkiwania wskazać poniżej  państwo /państwa :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                          (wskazać państwo(państwa) **

 

 

 

Jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                   ........................

                                                                                    Czytelny (podpis)

 

* niepotrzebne skreślić

**w przypadku zamieszkiwania  wskazać państwo / państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                             .....................................................

                   (imię i nazwisko)                                                                                               (miejscowość, data)

 

 

.........................................................

                              (adres)

 

 

Oświadczenie 4

dotyczące   braku prowadzenia  rejestru  karnego i  wydawania  informacji z rejestru karnego  w państwach  innych niż Rzeczpospolita Polska

 

Oświadczam, że w  niżej wymienionym państwie (państwach) *:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

nie jest prowadzony rejestr karny / nie wydaje się informacji z rejestru karnego.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie byłem/ am prawomocnie skazany/na w  wyżej wymienionym  państwie (państwach) za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłam/em się takich czynów zabronionych, oraz że nie nałożono na mnie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.  

   

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

                                                  ................................................. 

                                                                   (czytelny podpis)

*wskazać państwo/państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Standardów Ochrony Małoletnich

w Centrum Kultury  w  Gnojniku 

 

 

KARTA INTERWENCJI  z dnia ……………………………

Imię i nazwisko małoletniego:

 

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia

opis sytuacji )

 

 

Osoba zgłaszająca interwencję

(imię i nazwisko)

 

 

Opis działań podjętych przez personel

Data

 

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami  opiekunami małoletniego

Data

 

Działanie

 

 

 

Forma podjętej interwencji

Zawiadomienie policji 

Wniosek o wgląd w sytuację rodziny

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa 

Procedura Niebieskich Kart

Inny rodzaj interwencji. Wskazać jaki?

 

Dane dotyczące interwencji

(nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję)

i data  interwencji

 

 

Wyniki interwencji: działania organów sprawiedliwości, innych podmiotów,

działania, szkoły  działania

rodziców

Data

 

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                       ………………………………………

(Data sporządzenia Karty Interwencji)                                                  (Czytelny podpis osoby sporządzającej)

 

 

Załącznik nr 3

do Standardów Ochrony Małoletnich

      w  Centrum Kultury  w Gnojniku

Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

 

 

                                                                                      ………………….……………………..

                                                                                     (miejscowość, data)

 

 

 

Imię i nazwisko osoby

lub nazwa instytucji zgłaszającej

Adres, pieczęć instytucji

 

 

Do:

 (dane jednostki Policji lub prokuratury)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o popełnieniu przestępstwa wobec dziecka

 

         Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez (dane sprawcy, adres) wobec dziecka (dane dziecka, adres, dane opiekuna, inne dane np. telefon do rodzicó9) opiekunów).

 

 

 

Uzasadnienie

 

[należy tu zwięźle opisać stan faktyczny, źródło informacji o przestępstwie oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać dowody na poparcie swoich twierdzeń]

 

 

                                                                  …………………………………………………………

(podpis osoby zgłaszającej/osoby reprezentującej instytucję)

 

 

 

Załączniki:

(należy wymienić tutaj dokumenty, jeśli  odnosiliśmy się do nich w uzasadnieniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik nr 4

do Standardów Ochrony Małoletnich

      w  Centrum Kultury  w Gnojniku

 

        Wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny

                              

(miejscowość), dnia ...............................

 

                                                                                      Sąd Rejonowy

                                                                                       w ..................................

                                                                        Wydział Rodzinny i Nieletnich[1]

L.Dz…………………..

 

Wnioskodawca: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

reprezentowana przez: …………………………

adres do korespondencji: …………………………

 

 

Uczestnicy postępowania: ....................(imiona i nazwiska rodziców)

                                    ul............................

                                        .(adres zamieszkania)

                                            rodzice małoletniego: ………………………

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

Niniejszym wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ………………… (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia[2])  i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

(W uzasadnieniu powinny zostać uwzględnione dane osobowe dziecka oraz dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka. Ponadto należy zawrzeć informację na temat sytuacji w skutek, której np. popełniono przestępstwo wobec dziecka. W uzasadnieniu powinny się znaleźć także informacje dotyczące osób, które były/są świadkami zdarzeń. W końcowej części wniosku należy uwzględnić oczekiwania Państwa względem Sądu np. podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.).

Przykładowe uzasadnienie

Opis sytuacji zagrożenia dobra dziecka……………………………………………………………………………………...

Mając powyższe fakty na uwadze można przypuszczać, ze dobro małoletniego (imię, nazwisko dziecka) jest zagrożone a rodzice nie wykonują właściwie władzy rodzicielskiej. Dlatego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniej i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.

Wszelką korespondencję w sprawie proszę przesyłać na adres korespondencyjny, z powołaniem się na numer i liczbę dziennika pisma. (dotyczy wniosku wysyłanego przez instytucję)

 

 

…………………………………………    

(podpis  i pieczęć składającego wniosek)        

 

 • Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
 • Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd może skutecznie pomóc, m.in. poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik nr 5

do Standardów Ochrony Małoletnich

       w  Centrum Kultury  w Gnojniku 

 

 

Wzór rejestru interwencji;

 

                                             REJESTR INTERWENCJI 

Lp.

Data

interwencji

Imię i nazwisko małoletniego wobec którego podjęto interwencję

Imię i nazwisko osoby podejmujące interwencję

Karta Interwencji                 z dnia ….

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik nr 6

do Standardów Ochrony Małoletnich

 w  Centrum Kultury  w Gnojniku 

 

Wzór ankiety dla pracowników monitorującej poziom realizacji Standardów

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w Centrum Kultury?

 

 

 

2.

Czy    znasz    treść    dokumentu    „Standardy   Ochrony    Małoletnich”

w …………………………………………………………..?

 

 

3.

Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego ucznia?

 

 

4.

Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia ucznia?

 

 

 

5.

Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz

w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego pracownika?

 

 

 

6.

Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Centrum „Standardami Ochrony Małoletnich”?

(Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)

 

 

 

7.

Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?

 

 

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

 

 

 Data sporządzenia ankiety…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik nr 7

do Standardów Ochrony Małoletnich

      w  Centrum Kultury  w Gnojniku 

 

Wzór ankiety  dla uczniów monitorującej poziom realizacji Standardów

 

 

MONITORING STANDARDÓW – ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w Centrum?

 

 

 

2.

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo

możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

 

 

3.

Czy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

 

 

 

4.

Czy byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/zareagowałaś?)

 

 

4.

Czy w Twojej grupie zajęciowej  istnieje problem przemocy lub agresji?

 

 

 

 

Data sporządzenia ankiety…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik nr 8

do Standardów Ochrony Małoletnich

 w  Centrum Kultury  w  Gnojniku 

 

       Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się  z obowiązującymi Standardami ochrony małoletnich

 

 

 

 

..............................................                        ..............................................

    (Imię i nazwisko pracownika )                                                                             (miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ

Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH

w…………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze „Standardami Ochrony Małoletnich” obowiązującymi  w Centrum Kultury w Gnojniku i zobowiązuję się do ich stosowania.

 

 

 

...................................................  

                 (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania.

[2]Należy zawsze podać imię i nazwisko dziecka i adres jego pobytu. Tylko w takim wypadku sąd może skutecznie pomóc, m.in. poprzez wysłanie do rodziny kuratora na wywiad.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obiady - oferta